הנהלת חשבונות


הנהלת חשבונות לחברות

  • הנה"ח כפולה (דו-צידית)

  • דיווחים חודשיים לרשויות: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

  • דו"חות חודשיים מעודכנים של יתרות ספקים ולקוחות

  • גיול חובות

  • הפקת דו"חות רווח והפסד תקופתיים: חודשיים/רבעוניים/שנתיים

  • הפקת מאזני בוחן תקופתיים

הנהלת חשבונות לעצמאים

  • הנהלת חשבונות חד-צידית

  • דיווחים חודשיים לרשויות: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

  • הפקת דו"חות רווח והפסד תקופתיים: חודשיים/רבעוניים/שנתיים